เสียงตอบรับดีเยี่ยม ป.โท วิศวะ จุฬา & วอริค หลักสูตรอินเตอร์ ผนึกกำลัง GLOBAL NETWORK 8 ประเทศทั่วโลก

พันธมิตรเครือข่ายนานาชาติ ได้แก่ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี และไซปรัส

ศูนย์ซียูเอสอี (CUSE: Chula Systems Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ the University of Warwick ประเทศอังกฤษ พร้อมพันธมิตรเครือข่ายนานาชาติ ได้แก่ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี และไซปรัส รวม 8 ประเทศ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการอุตสาหกรรมในเครือข่ายทุกประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้มาตรฐานเดียวกันดังนี้

 1. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน 2 วิชาได้จากทุกประเทศเครือข่าย กล่าวคือ นิสิตศูนย์ CUSE สามารถเรียนที่ศูนย์อื่นๆในประเทศเครือข่าย 7 ประเทศ 8 ศูนย์การเรียน ได้แก่ อังกฤษ จีน ฮ่องกง (2 ศูนย์การเรียน) มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี และไซปรัส โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนเท่ากับศูนย์ CUSE
 2. ศูนย์การเรียนในแต่ละประเทศสามารถปรับค่าเล่าเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ ภายใต้เกณฑ์การสอนที่เหมือนกัน  อำนวยการสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวอริคที่จะเดินทางมาสอนอย่างต่อเนื่องในประเทศเครือข่าย โดยในประเทศไทย ศูนย์ CUSE มีค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา 660,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 12 โมดูล โมดูลละ 50,000 บาท และค่าวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวมวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ 18 เดือน – 3 ปี)
 3. ไม่มีการสอบเข้าและการสอบระหว่างเรียน มีแต่การทำงานที่ได้รับมอบหมายหลังจากเรียนจบในแต่ละโมดูล (Post Module Assignment: PMA) เพื่อนำมาวัดผลการเรียน ดังนั้นผู้เรียนสามารถนำประเด็นจากการทำงานมาใช้ควบคู่กับการเรียนพร้อมทั้งยังสามารถพัฒนา PMA เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
 4. มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากหลายประเทศ ทั้งที่ศูนย์ CUSE ในเมืองไทยและในศูนย์เครือข่าย

จุดเด่นของ CUSE และ Warwick ในหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการอุตสหกรรมภาคอินเตอร์เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้าเรียนจากหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี และนักการตลาด ซึ่ง CUSE ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า 20 รุ่น ตลอด 20 กว่าปีที่เปิดหลักสูตรมา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี โดยมีเวลาแรกเข้า 2 ช่วงเวลา โมดูลแรกจะเปิดเรียนในเดือน เม.ย. และ ก.ย. ของแต่ละปีการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัครได้แก่

 1. ใบสมัคร ดาวโหลดที่นี่ http://cuse.eng.chula.ac.th/application/
 2. ทรานสคริปต์ : ผู้สมัครสามารถส่งทรานสคริปต์ให้คุณเบิ้ล บัลลังก์ / Mr.Banlang (Email: cuse.chula@gmail.com) ดูล่วงหน้าก่อนการสมัคร เพื่อให้ทางศูนย์ CUSE พิจารณาว่าสาขาที่จบป.ตรี มา จะได้รับปริญญาทั้ง M.Eng. (รับผู้จบ ป.ตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นกับว่าได้เรียนคณิตศาสตร์มามากน้อยขนาดไหน) และ M.Sc. (รับได้ทุกสาขาวิชาที่เรียนจบมา)
 3. ใบปริญญา
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 5. หนังสือ recommend 2 ฉบับ (กรณีทำงานกับครอบครัว ให้ครอบครัวเป็นผู้รับรองได้)
 6. หนังสือแสดงประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 7. เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเรียนหลักสูตร
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 600 บาท

 

Bank Account Information

Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering

(ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต)

Siam Commercial Bank (SCB)

0452485563 (SWIFT Code: SICOTHBK)​

 

วิธีการส่งใบสมัคร

1.เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทั้งหมด (ไฟล์ PDF) มาที่ cuse.chula@gmail.com เพื่อให้คุณวัลยาตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากคุณเบิ้ล บัลลังก์ / Mr.Banlang จึงส่งเอกสารจริงตามมา (เอกสารตัวจริงเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้กับจุฬาฯ และ WMG)

2.นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตัวเองที่

 

The Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering,

Chula Systems Engineering (CUSE)

3rd Floor, Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,

254 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan,

Bangkok 10330, Thailand.

 

ผู้สมัครโปรดติดต่อ คุณเบิ้ล บัลลังก์ / Mr.Banlang (Academic Coordinator) โดยตรง ที่ 02-218-6804, 064-983-4495, 02-2186803

Official Email: cuse.chula@gmail.com เพื่อให้การสมัครดำเนินไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp